Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
dobré DB
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Náboženstvo NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
postupuje ppp
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PRIR
Prvouka PRV
Regionálna geografia RGE
Regionálna výchova RGV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Technická výchova TEV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TSV
veľmi dobré VD
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Tulčík
    Tulčík 116, 082 13 Tulčík
  • +421 51 7789829
    0948 258 745

Fotogaléria