Navigácia

Pracovné ponuky

Voľné pracovné miesto

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie

 

            Podľa § 11a zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy informuje o  voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

 

Názov zamestnávateľa:           Základná škola s materskou školou

Sídlo zamestnávateľa:             082 13 Tulčík 116

Kontakty:                                  051 77 89 829, zstulcik@gmail.com

Ponúkaný plat:                          podľa platných mzdových tabuliek MŠVVaŠ SR

Kategória PZ:                           učiteľ

Podkategória PZ:                     učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Aprobácia:                                 slovenský jazyk – nemecký jazyk

Kvalifikačné predpoklady:   odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady                  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov               a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Požadované doklady:         -žiadosť o prijatie do zamestnania,

                                             -doklady o dosiahnutom vzdelaní,

                                             -profesijný životopis

                                                -súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prijímacieho    konania.

 Iné súvisiace požiadavky:  - predpokladaný nástup 3. 9. 2018

 

Svoje žiadosti posielajte na adresu školy alebo mail do 29.6.2018.

 

Mgr. Monika Dragoňová

riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Tulčík
    Tulčík 116, 082 13 Tulčík
  • +421 51 7789829
    0948 258 745

Fotogaléria