Navigácia

Pracovné ponuky

Voľné pracovné miesto

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie

Podľa § 11a zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy informuje o 1 voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

 

Názov zamestnávateľa:           Základná škola s materskou školou

Sídlo zamestnávateľa:             082 13 Tulčík 116

Kontakty:                                  051 77 89 829, zstulcik@gmail.com

Ponúkaný plat:                          podľa platných mzdových tabuliek MŠVVaŠ SR

Kategória PZ:                           učiteľ

Podkategória PZ:                     učiteľ pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:     podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom,

- profesijný životopis,

- kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania (diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii), o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní,

- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Iné súvisiace požiadavky:

- termín nástupu : 5.11.2018

- pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas PN (minimálne do 31.12.2018) ,

- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, - pracovný úväzok: 100%.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania a požadované doklady zasielať na e-mailovú adresu: zstulcik@gmail.com do 25. 10. 2018.  Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

 

 

 

Mgr. Monika Dragoňová

                                                                                                                                                   riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Tulčík
    Tulčík 116, 082 13 Tulčík
  • +421 51 7789829
    0948 258 745

Fotogaléria