Navigácia

O škole

Profil školy

 

Základná škola s materskou školou v Tulčíku: 

Poslaním školy je v spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami, potrebnými na úspešný život v neustále  sa meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanitej, globálnej spoločnosti. Na splnenie toho poslania je nutná špecifikácia oblastí, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, ale rovnako je nutná identifikácia oblastí, v ktorých sa vyskytujú nedostatky.

Silné stránky

Slabé stránky

 

 • erudovanosť pedagógov,
 • dobrá spolupráca medzi organizačnými zložkami ZŠ a MŠ,
 • optimálny počet žiakov v triedach,
 • vybavenie školy novou výpočtovou technikou,
 • stabilný kolektív zamestnancov,
 • široká ponuka záujmového vzdelávania,
 • stabilné výsledky T5 a T9
 • dobré umiestňovanie absolventov,
 • podmienky na rozvoj umeleckého talentu žiakov,
 • kvalitne vybavená združená knižnica,
 • zrekonštruovaná telocvičňa,
 • elektronická žiacka knižka, 
 • elektronická triedna kniha,

 

 • klesajúci počet žiakov ZŠ,
 • neodborné vyučovanie  chémie a občianskej náuky,
 • nevyhovujúci technický stav budovy MŠ a  jedálne,
 • nevyhovujúce  technické zariadenia budov,
 • dopravná situácia pri škole,
 • absencia komplexne vybudovaného vonkajšieho areálu,

 

Príležitosti

Ohrozenia

 

 • tvorba imidžu školy (erb, aktuálna webová stránka, propagácia školy na verejnosti, školský časopis...),
 • kooperácia so  zriaďovateľom, ZRŠ, Radou školy a miestnymi organizáciami, záujmovými skupinami,
 • získavanie grantov,
 • vzdelávanie zamestnancov,
 • získanie finančných zdrojov z iných zdrojov,
 • spolupráca s neplnoorganizovanými školami v okolí,

 

 

 • demografický pokles populácie v regióne,
 • pokles reálnej hodnoty štátnej podpory pre školstvo,
 • odchod žiakov do mestských  a prímestských škôl,
 • nárast počtu žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami,

 

 

 

            Hlavné ciele školy:

 • Vybudovať kvalitnú a perspektívnu inštitúciu v mikroregióne.
 • Rozvíjať školu ako kultúrne, športové a spoločenské centrum v komunite.
 • Budovať školu ako otvorené spoločenstvo detí, žiakov, rodičov a učiteľov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.
 • Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažívať úspech.
 • Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.                                                                                                                                           Parciálne ciele vychádzajúce z koncepčného zámeru

           Oblasť výchovy a vzdelávania

 • rešpektovať jedinečnosť dieťaťa a žiaka, dať možnosť osobného rozvoja, vytvárať podmienky na rozvoj komunikačných spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti, rozvíjať analytické myslenie, schopnosť tvorivo riešiť problémy,
 • naučiť sa základom vedeckej práce a práce s rôznymi zdrojmi informácií, naučiť žiakov orientovať sa vo svete informácií, médií, financií, rozvíjať kľúčové kompetencie,
 • sústavne zlepšovať kultúru školy, vytvárať dobrú spoluprácu, pracovnú klímu, rešpektujúc osobnosť dieťaťa,
 • zintenzívniť prácu triedneho učiteľa, jeho snahu zamerať na formovanie dobrého kolektívu, podieľať sa na utváraní hodnotového systému žiakov,
 • rozvíjať počítačovú gramotnosť, vhodne využívať edukačné výukové programy, naučiť žiakov bezpečne pracovať s informáciami,
 • vytvárať podmienky na kvalitné vzdelávanie cudzích jazykov, podporovať rozvoj talentu,
 • vzbudzovať u žiakov záujem samostatne a zodpovedne poznávať, prežívať a tvoriť v prostredí školy i mimo nej, rozvíjať kompetencie pre život.

 

Rozvoj školy v materiálno-technickej oblasti

 • výstavba novej MŠ,
 • rekonštrukcia telocvične a jedálne,
 • rekonštrukcia elektrických rozvodov a rozvodov vody v škole,
 • riešenie bezpečnosti na prístupovej komunikácii ku škole,
 • skvalitniť údržbu školského areálu,
 • postupne vymieňať  mobiliár tried,
 • postupne dobudovať vonkajší športový areál,
 • zvýšením rozpočtovej disciplíny dosiahnuť, čo najoptimálnejšie hospodárenie školy v jednotlivých oblastiach jej činnosti.

 

Inovovaný školský vzdelávací program

ISVP.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Tulčík
  Tulčík 116, 082 13 Tulčík
 • +421 51 7789829
  0948 258 745

Fotogaléria