Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PRIR
Prvouka PRV
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Tulčík
    Tulčík 116, 082 13 Tulčík
  • +421 51 7789829
    0948 258 745

Fotogaléria