Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Dragoňová Publikačná činnosť v časopise Naša škola 13 70
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Základná obsluha počítača 8
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Textový editor Wordpre začiatočníkov 7
Mgr. Jarmila Pališčáková Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15 76
olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ing. Slávka Centeková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 63
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a nteraktívnej techniky 8
Učiteľ a internet 15
PaedDr. Erika Michalíková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 66
Semafor zvládania agresie žiakov 18
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
PaedDr. Eva Mormáková Textový editor Wordpre začiatočníkov 7 63
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba individuálnych výchovo-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Geogebra v edukačnom procese 15
PaedDr. Ľudmila Onofrejová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Hra ako prevencia voči agresivite žiakov 15
Bc.Judita Pirošová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 31
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Mgr. Miriam Pribišová Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka 8 61
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13
Využívanie elektronickej prezentácie v edukačnom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Júlia Štefaničová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 40
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Mgr. Ľubomíra Štofaníková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II: 13 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Martina Virbová Práca s didaktickou a digitálnou technikou a didaktickými prostriedkami 13 30
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 2


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Tulčík
    Tulčík 116, 082 13 Tulčík
  • +421 51 7789829
    0948 258 745

Fotogaléria