Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Dragoňová Internet a bezpečnosť 7 70
Publikačná činnosť v časopise Naša škola 13
Textový editor Wordpre začiatočníkov 7
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Jarmila Pališčáková Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15 76
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Ing. Slávka Centeková Učiteľ a internet 15 63
Učme sa učiť využívaním tabletov a nteraktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Erika Michalíková Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16 66
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Semafor zvládania agresie žiakov 18
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Eva Mormáková Tvorba individuálnych výchovo-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 63
Geogebra v edukačnom procese 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Wordpre začiatočníkov 7
PaedDr. Ľudmila Onofrejová Hra ako prevencia voči agresivite žiakov 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.Judita Pirošová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 31
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Mgr. Miriam Pribišová Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka 8 61
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Využívanie elektronickej prezentácie v edukačnom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13
Mgr. Júlia Štefaničová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 40
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Mgr. Ľubomíra Štofaníková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II: 13 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10


© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Tulčík
    Tulčík 116, 082 13 Tulčík
  • +421 51 7789829
    0948 258 745

Fotogaléria