Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Dragoňová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 70
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Publikačná činnosť v časopise Naša škola 13
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Wordpre začiatočníkov 7
Mgr. Andrea Marcinová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 71
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II: 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor Wordpre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
PaedDr. Erika Michalíková Semafor zvládania agresie žiakov 18 66
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Eva Mormáková Tvorba individuálnych výchovo-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 63
Geogebra v edukačnom procese 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Wordpre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Jarmila Pališčáková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 76
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Bc.Judita Pirošová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 31
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Mgr. Júlia Štefaničová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 40
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Mgr. Ľubomíra Štofaníková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II: 13 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ing. Adriana Taišová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 109
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Výchovný poradca 47
Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Tulčík
    Tulčík 116, 082 13 Tulčík
  • +421 51 7789829
    0948 258 745

Fotogaléria