Navigácia

Škola priateľská k deťom

Školský parlament

ŠKOLSKÝ PARLAMENT

Základné ustanovenia

1. Školský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.

2. Školský parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogického pracovníka. Pracujú v ňom žiaci od 5. po 9. ročník.

3. Každú triedu v školskom parlamente reprezentujú dvaja žiaci. Pedagogických pracovníkov školy zastupuje jeden učiteľ.

4. Sídlom školského parlamentu je ZŠ s MŠ Tulčík, Tulčík 116.

5. Parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje ZŠ s MŠ Tulčík.

 

Poslanie školského parlamentu

1. Podieľať sa na organizovaní podujatí svojich rovesníkov.

2. Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.

3. Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov a navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole.

4. Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné správanie v škole aj mimo nej.

5. Zlepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.

6. Implementovať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

 

Organizácia činnosti školského  parlamentu

1.  Svojho zástupcu si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s prácou žiaka majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového.

2.  Jedného zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.

3.  Členovia spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a nástenkárov.

4.  Funkčné obdobie volených je jeden rok.

5.  Čestným členom predsedníctva je p. riaditeľka  školy.

Pôsobnosť školského parlamentu

Do pôsobnosti ŠP patrí:

1. Právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri školy

2. Právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie vnútorného poriadku pre žiakov školy.

3. Právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú vnútorný poriadok školy.

4. Dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní. Upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod.), aby sme predchádzali ničeniu školského majetku, prípadným úrazom.

5. Podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou a na jej zdravé životné prostredie.

6. Organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach.

7. Propagovať dôležitosť vzájomnej úcty a komunikácie medzi ľuďmi.

8. Organizovať zbierky školy na pomoc druhým v núdzi, atď.

 

Zástupcovia školského  parlamentu v školskom roku 2018/2019

5.ročník – Lívia Čajková, Michal Bačenko

6.ročník – Alex Kostelník, Peter Šoltys

7.ročník - Sandra Markušová, Daniela Rákošová

8.ročník – Ema Mydlárová

9.ročník – Radka Dvorčáková, Eva Jusková

Za pedagogický zbor: Mgr. Jarmila Pališčáková

 

Vedenie školského parlamentu

 

Predseda:  Radka Dvorčáková   

Podpreseda: Eva Jusková

Nástenkári: Lívia Čajková, Sandra Markušová

Športoví referenti: Alex Kostelník, Peter Šoltys

 

Ak máte nejaké otázky a pripomienky, kontaktujte svojich zástupcov.

 

 

 

Plán práce žiackeho parlamentu pri ZŠ s MŠ Tulčík  na šk. rok 2018/ 2019


September

 • Úvodné rozhovory s triednymi učiteľmi a žiakmi o možnosti zapojenia sa do aktivít UNICEF, odsúhlasenie smerovanie školy a voľba zástupcov tried do školského parlamentu.

 

Október

 • Predstavenie členov školského parlamentu ako zástupcov jednotlivých tried.
 • Voľba predsedu, podpredsedu školského parlamentu, nástenkárov a športových zástupcov.
 • Schválenie stanov školského parlamentu, schválenie plánu činnosti  na školský rok 2018/2019.
 • Projekt Hovorme o jedle.
 • Hodnotenie estetiky tried - Jeseň

 

November

 • Zasadnutie školského parlamentu
 • Európsky  týždeň boja proti drogám – loptové hry + športové aktivity – vybíjaná, florbal, bedminton, futbal a basketbal.
 • Športujeme spoločne – Kapušany, Raslavice, Tulčík.

 

December

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Mikuláš v kine a v škole.
 • Hodnotenie estetiky tried - Zima.
 • Vianočná burza - výstava spojená s predajom.

 

Január

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • 24.1. – Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania.
 • Príprava valentínskej pošty.

 

Február

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Zimné hry a stavanie snehuliakov. Súťaž.
 • 14.2. – Deň zaľúbených, valentínska pošta.
 • Hodnotenie estetiky tried - Valentín.

.

Marec

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Deň učiteľov – poďakovanie učiteľom – anketa.
 • 21. 3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii.

 

Apríl

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Deň narcisov.
 • 7. 4. Svetový deň zdravia.
 • Hodnotenie estetiky tried - Jar.
 • Správna separácia odpadu v triedach – Deň Zeme.

 

Máj

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Deň matiek – príprava darčekov.
 • Športové podujatie pre žiakov zo ZŠ Demjaty a Záhradné.
 • Týždeň modrého gombíka.

 

Jún

 • Záverečné zasadnutie školského parlamentu – vyhodnotenie práce ŠP.
 • Medzinárodný deň detí.
 • Záverečné vyhodnotenie najkrajšej triedy. Odmeňovanie.

 

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2018/2019 je len orientačný, je otvorený   a počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia, meniť ho, upravovať a dopĺňať podľa potreby.

Tešíme sa na Vaše nápady a podnety!

 

 

Školský parlament zasadal po prvýkrát v novom školskom roku 2017/2018

            Staronoví, ale aj novozvolení zástupcovia tried sa 22.9.2017 stretli na prvom spoločnom stretnutí, aby sa zoznámili s poslaním a smerovaním v tomto školskom roku. Zbierka Biela pastelka bola prvou zbierkou, ktorú zástupcovia školského parlamentu organizovali na pomoc nevidiacim. Ďalšie akcie a návrhy prediskutujú na druhom stretnutí o dva týždne, kde si zvolia aj svoje vedenie.

Členovia školského parlamentu:

4.roč. - Tereza Mišenčíková, Adam Petrila

5.roč. – Matej Frimer, Peter Šoltys

6.roč. – Barbora Mišenčíková, Nikolas Kraus

7.roč. – Damián Dragoň, Matej Kelemen

8.roč. – Nikola Tomková, Filip Pažin

9.roč. – Petra Kopčáková, Martin Kostelník

 

Vedenie školského parlamentu

Predseda:     Nikola Tomková  

Podpreseda: Petra Kopčáková

Nástenkári:   Barbora a Tereza  Mišenčíkové 

Športoví referenti: Martin Kostelník, Peter Šoltys

Za ped.zbor: Mgr. Jarmila Pališčáková

 

Plán práce žiackeho parlamentu pri ZŠ s MŠ Tulčík  na šk. rok 2017/2018

September

 • Úvodné rozhovory s triednymi učiteľmi a žiakmi o možnosti zapojenia sa do aktivít UNICEF, odsúhlasenie smerovania školy a voľba zástupcov tried do školského parlamentu.
 • Zbierka Biela pastelka

Október

 • Úvodné zasadnutie školského parlamentu.
 • Predstavenie členov školského parlamentu ako zástupcov jednotlivých tried.
 • Voľba predsedu, podpredsedu školského parlamentu, nástenkárov a šporových zástupcov.
 • Schválenie stanov školského parlamentu, schválenie plánu činnosti  na školský rok 2017/2018.
 • Projekt Hovorme o jedle

November

 • Jesenná výstava 
 • Zasadnutie školského parlamentu
 • Zober loptu, nie drogu – aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám – loptové hry + športové aktivity – zumba, florbal, bedminton,...

December

 • Zasadnutie školského parlamentu
 • Vianočné pozdravy
 • Vianočný program
 • Vianočná burza - výstava spojená s predajom.

Január

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • 24.1. – Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania.
 • Príprava valentínskej pošty

Február

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Zimné radovánky
 • 14.2. – Deň zaľúbených, valentínska pošta.
 • Karneval

Marec

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Deň učiteľov – poďakovanie učiteľom – anketa.
 • MDŽ – darček pre ženy.
 • 21. 3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii.
 • Príprava tried na veľkonočné sviatky.

Apríl

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Deň narcisov.
 • 7. 4. Svetový deň zdravia.
 • Deň Zeme - prezentácia zvierat
 • Máj
 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Deň matiek – program
 • Športové podujatie 
 • Týždeň modrého gombíka

Jún

 • Záverečné zasadnutie školského parlamentu – vyhodnotenie práce ŠP
 • Medzinárodný deň detí
 • 14.6. význam darcovstva krvi pre život človeka
 • Rozlúčka s deviatakmi

 

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2017/2018 je len orientačný, je otvorený a počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia, meniť ho, upravovať a dopĺňať podľa potreby.

 

Plán práce žiackeho parlamentu pri ZŠ s MŠ Tulčík  na šk. rok 20162017

September

 • Úvodné rozhovory s triednymi učiteľmi a žiakmi o možnosti zapojenia sa do aktivít UNICEF, odsúhlasenie smerovania školy a voľba zástupcov tried do školského parlamentu.

Október

 • Predstavenie členov školského parlamentu ako zástupcov jednotlivých tried.
 • Voľba predsedu, podpredsedu školského parlamentu, nástenkárov a šporových zástupcov.
 • Schválenie stanov školského parlamentu, schválenie plánu činnosti  na školský rok 2017/2018.
 • Projekt Hovorme o jedle

November

 • Zasadnutie školského parlamentu
 • Zober loptu, nie drogu – aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám – loptové hry + športové aktivity – zumba, florbal, bedminton,...

December

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • „Daruj hračku – urobíš radosť“ – hračky a maľby pre deti z detského domova.
 • Mikuláš v kine.
 • Vianočná burza - výstava spojená s predajom.

Január

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • 24.1. – Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania.
 • Príprava valentínskej pošty.

Február

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Socializácia v triede, triedny kolektív, vzťahy – dotazník- vzťahy v kolektíve.
 • 14.2. – Deň zaľúbených, valentínska pošta.
 • Žiacky ples.

Marec

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Deň učiteľov – poďakovanie učiteľom – anketa.
 • MDŽ – darček pre ženy.
 • 21. 3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii.
 • Príprava tried na veľkonočné sviatky.

Apríl

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Deň narcisov.
 • 7. 4. Svetový deň zdravia.
 • Deň Zeme

Máj

 • Zasadnutie školského parlamentu.
 • Deň matiek – matka, nositeľka života
 • Športové podujatie
 • Týždeň modrého gombíka

Jún

 • Záverečné zasadnutie školského parlamentu – vyhodnotenie práce ŠP
 • Medzinárodný deň detí
 • 14.6. význam darcovstva krvi pre život človeka
 • Rozlúčka s deviatakmi

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2016/2017 je len orientačný, je otvorený a počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia, meniť ho, upravovať a dopĺňať podľa potreby.

 

Zoznam žiakov školského  parlamentu v školskom roku 2016/2017

5.ročník – Sandra Markušová, Joachym Šoltys

6.ročník – Damián Dragoň, Martina Klempayová

7.ročník - Lukáš Greňo, Nikola Tomková

8.ročník – Michal Kelemen, Andrea Očkovičová

9.ročník – Ema Kakaščíková, Erik Macko

 

 

Vedenie školského parlamentu

 

Predseda:       Ema Kakaščíková

 

Podpreseda:   Andrea Očkovičová

 

Nástenkári:     Sandra Markušová

                      Martina Klempayová

 

Športoví referenti: Nikola Tomková

                              Erik Macko

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Tulčík
  Tulčík 116, 082 13 Tulčík
 • +421 51 7789829
  0948 258 745

Fotogaléria